Zakoni

Zakoni

Republički fond za zdravstveno osiguranje zakoni:

 Zakon o zdravstvenom osiguranju

 Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Republički fond za penzijsko osiguranje

Prava
1. Ostvarivanje prava
2. Invalidska penzija
3. Novčane naknade

Zakoni
 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Interna akta
 Pravilnik o obrazovanju, organizaciji i načinu rada organa veštačenja RF PIO

 

Ministarstvo rada i socijalne politike
Zaštita osoba sa invaliditetom - Zakoni
 Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

 Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica

 

Zaštita osoba sa invaliditetom - Pravilnici i uredbe
 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava invalidnih lica na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju

 

Zaštita osoba sa invaliditetom - Ostalo
 Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

 Zahtev za refundaciju PDV-a

 

Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom

Objavljeno:  11 mart 2012

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje formirali su komisije koje veštače procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Zahtevi za procenu radne sposobnosti podnose se Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a samo izuzetno i Fondu PIO, uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Radi potpune primene međunarodne klasifikacije osoba sa invaliditetom i višestrukog pristupa takvim osobama, komisije sačinjavaju lekar specijalista prema osnovnom oboljenju podnosioca zahteva, psiholog, specijalista medicine rada i radnik NSZ.

Nacionalna služba formira predmet, radi socijalnu anketu i obaveštava Fond, koji dalje radi trijažu predmeta i termin-plan za zakazivanje pregleda. Pregledi se obavljaju u prostorijama Nacionalne službe prema prebivalištu podnosioca zahteva. Uz zahtev za procenu radne sposobnosti podnose se i odgovarajući medicinski dokazi o stanju zdravlja, odnosno o bolesti ili oštećenjima, koji mogu biti pribavljeni od bilo koje medicinske ustanove u Republici Srbiji.

Komisija organa veštačenja Republičkog fonda, koja obavlja poslove veštačenja za potrebe Nacionalne službe, procenjuje radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa usvojenim pravilnicima. Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene Komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze, predviđeno je da poslodavci do 5. u mesecu popune obrazac IOSI i predaju ga Poreskoj upravi na teritoriji svoga sedišta. Na ovaj način je zakonodavac obezbedio kontrolu primene svih odredaba zakona.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, donetim 2009. godine, predviđena je obaveza poslodavaca da zaposle određeni broj osoba sa invaliditetom: poslodavci koji imaju od 20 do 49 zaposlenih moraju da zaposle jednu osobu sa invaliditetom, na zaposlenih 50 moraju angažovati najmanje dve, i posle na svakih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

 

Novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima

Objavljeno:  05 jun 2012

Novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.
Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

U toku je priprema Liste pomagala, Šifrarnik pomagala, kao i obrasci za ostvarivanje prava na pomagala koji su sastavni delovi ovog pravilnika.

 Preuzmite pravilnik