Statut

Statut

Savez je osnovan radi ostvarivanja i unapređenja ciljeva u oblasti zdravstvene, socijalne i pravne zaštite i sigurnosti, obrazovnog, edukativnog i kulturnog rada, organizovanja aktivnosti na kvalitetnoj psihofizičkoj sposobnosti članstva, i rad na unapređenju svih aktivnosti koje doprinose boljem položaju ove kategorije osoba sa invaliditetom u svim tokovima društvenog života.

CILJEVI I ZADACI SAVEZA

Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka.
Osnovni ciljevi i zadaci Saveza su stvaranje uslova za kvalitetan život i aktivnost lica sa posledicama od cerebralne i dečije paralize primereno stepenu njihovog invaliditeta i mogućnostima društva.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez naročito:
- sprovodi aktivnosti na podizanju svesti o položaju osoba sa invaliditetom uključujući zalaganje za primenu Nacionalne strategije i politike u oblasti invalidnosti i reformu nacionalnog zakonodavstva u skladu sa potrebama i interesima osoba sa invaliditetom,
- zalaže se za prihvatanje evropskih i međunarodnih standarda, principa
i dokumenata u oblasti invalidnosti i njihovu primenu na celoj teritoriji Republike Srbije,
- aktivno deluje na stvaranju uslova pristupačnog životnog okruženja i otklanjanje svih vrsta barijera u društvu,
- sprovodi aktivnosti na stvaranju uslova za osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
- podstiče zajedništvo, ravnopravnost, solidarnost i koordinaciju aktivnosti među članicama Saveza,
- uspostavlja i razvija međunarodnu saradnju u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- podstiče evidentiranje osoba obolelih od cerebralne i dečije paralize,
- ostvaruje sve aktivnosti u zaštiti osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom,
- promoviše značaj razvijanja svesti o pristupačnosti i jednakosti bez diskriminacije,
- promoviše edukativne aktivnosti u cilju postizanja potpune socijalne, zdravstvene i pravne zaštite i sigurnosti osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize,
- deluje na stvaranju uslova za edukaciju i osposobljavanje za samostalan život,
- podstiče primerene oblike sportskih i rekreativnih aktivnosti u cilju očuvanja njihovih psihofizičkih sposobnosti, i
- vrši druge aktivnosti koji doprinose kvalitetnijem i sadržajnijem radu Saveza.

 Preuzmite statut u PDF formatu