"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Poziv za javnu nabavku - Bolničke usluge u oblasti rehabilitacije

Poziv za podnošenje pismenih ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2013 "Suncokret" Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine. Javna nabavka se odnosi na klimatski oporavak osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize koji se sprovodi svake godine po projektu odobrenom od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Na osnovu čl. 6.st3., čl.39. i čl. 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, u daljem tekstu :Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 326-1/2013 od dana 16.09.2013. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti br. 326-2/2013 od dana 16.09.2013. godine Komisija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti „Suncokret“ Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine.

Obavezni uslovi za učešće u ovom postupku

Pravo učestvovanja u postupku imaju sva lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i podnesu dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama, sve prema uslovima iz konkursne dokumentacije.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona:

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona , i to:

1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl.75.st.1.tč.1) Zakona) kao specijalna bolnica za rehabilitaciju, oblast fizikalne medicine;
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl.75st.4.tč.2) Zakona);
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl.75.st.1.tč.3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njegovoj teritoriji (čl.75.st.1.tč.4) Zakona);
5) Da ima važeću dozvolu nadležnog organa ili ispunjava uslove za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl.75.st.1.tč.5) Zakona);
6) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl.75.st.2. Zakona);
7) Drugi obavezni uslovi:
a. za učešće u postupku javne nabavke Ponuđač mora da ima zaposlene osobe sa sledećim stručnim zvanjima, odnosno zaposlene sa znanjima stečenih u oblasti

Povezani tekstovi:
Klimatski oporavak
Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života članova Saveza, obolelih od cerebralne i dečije paralize i rehabilitacija OSI.
2012-04-12 07:55:07