"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Uvoz automobila za lica sa invaliditetom

Uvoz automobila za lica sa invaliditetomPravo na oslobađanje od plaćanja carine imaju svi invalidi sa oštećenjem najmanje 70 odsto. Uz zahtev koji se podnosi filijali Fonda u mestu prebivališta, potrebno je priložiti i rešenje o stepenu telesnog oštećenja, a ako ga nema, podneti zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja. Invalidi mogu da ostvare pravo na kupovinu novih i polovnih automobila, shodno članu 216 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća.

Osobe sa 70 odsto invaliditeta imaju pravo na oslobađanje od carine, a invalidi sa 100 odsto oštećenja oslobođeni su i carine i PDV. Molba za povraćaj poreza podnosi se Ministarstvu rada i socijalne politike (Nemanjina 22, Beograd), na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva. Lica sa 100 odsto telesnog oštećenja po jednom osnovu, osim zahteva za povraćaj prilažu i primerak potvrde na kojoj je carinarnica potvrdila da je PDV plaćen, zatim jedinstvenu carinsku deklaraciju overenu od nadležne carinarnice, fotokopiju lične karte i postojeću medicinsku dokumentaciju.

Vozilom uvezenim na ime invalida, bez njegovog prisustva, mogu da upravljaju samo članovi najuže porodice.odsto oštećenja oslobođeni su i carine i PDV. Molba za povraćaj poreza podnosi se Ministarstvu rada i socijalne politike (Nemanjina 22, Beograd), na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva. Lica sa 100 odsto telesnog oštećenja po jednom osnovu, osim zahteva za povraćaj prilažu i primerak potvrde na kojoj je carinarnica potvrdila da je PDV plaćen, zatim jedinstvenu carinsku deklaraciju overenu od nadležne carinarnice, fotokopiju lične karte i postojeću medicinsku dokumentaciju.

Povezani tekstovi:
Poziv na Sajam J=DNAKI
Pozivamo vas na Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga u periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine
2018-10-25 08:53:32
Mi ne postojimo samo trećeg decembra
Zаto se pričа o nаmа sаmo kаdа gotovo sve držаve obeležаvаju čuveni dаn osobа sа invаliditetom? Oko trećeg decembrа kаo dа
2014-12-03 11:57:12
Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom
JKP „Parking servis” Novi Sad, po preporuci gradonačelnika Igora Pavličića, doneo je odluku da osobe sa inva liditetom mogu i ubuduće bes
2012-04-07 09:41:23
Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju
Na osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni gla
2012-04-07 09:38:05